Codul fiscal se modifica: avalansa de modificari la orizont

 

Autoritatile au pus in dezbatere publica proiectul de OUG despre care s-a tot vorbit in ultima vreme. Proiectul aduce o multime de modificari esentiale ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Domeniile afectate sunt impozitul pe profit, impozitul pe dividende, regimul fiscal al microintreprinderilor, veniturile persoanelor fizice, TVA, impozitul specific si impozitele locale și altele. Majoritatea masurilor sunt prevazute a intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2023.

Dupa publicarea Ordonantei in Monitorul Oficial Contapro va organiza un curs dedicat acestor noutati fiscale. Mai jos veti gasi o sinteza principalelor modificarilor propuse.

 

(1) Impozit pe profit

Se va extinde facilitatea privind scutirea de impozit a profitului investit. Vor fi incluse și investițiile în active utilizate în activitatea de producție și procesare, activele reprezentând retehnologizare, pentru stimularea contribuabililor de a dezvolta noi capacități de producție, și de a le moderniza pe cele existente.

(2) Impozitul pe dividende

Pentru dividendele distribuite/plătite între persoane juridice române, precum și pentru cele distribuite/plătite nerezidenților, cota impozitului pe dividende se majoreaza de la 5% la 8%.

(3) Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

 

Modificările propuse sunt:

 • reducerea plafonului veniturilor obținute în anul precedent, de la 1.000.000 euro la 500.000 euro;
 • instituirea condiției ca microîntreprinderea să aibă cel puțin 1 salariat. Se va elimina cota de impozitare de 3%;
 • menținerea cotei de impozitare de 1%;
 • instituirea unei condiții de deținere de titluri de participare de către același acționar/asociat la cel mult trei microîntreprinderi, în cazul acționarilor asociaților care dețin mai mult de 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot;
 • limitarea la 20% a veniturilor obținute din consultanță și management;
 • excluderea din sfera de aplicare a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor a persoanelor juridice care desfășoară activităţi. Domeniile excluse sunt: bancar, asigurărilor şi reasigurărilor, pieţei de capital, inclusiv activităţi de intermediere în aceste domenii, jocurilor de noroc, explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale;
 • eliminarea posibilității de opțiune pentru aplicarea impozitului pe profit în situația în care erau îndeplinite condițiile legate de valoarea capitalului social și a numărului de salariați;
 • stabilirea ordinii de scădere din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor a sumelor reprezentând sponsorizări pentru susținerea entităților nonprofit, unităților de cult, cheltuieli pentru UNICEF și alte organizații internaționale, precum și achiziții de aparate de marcat electronice fiscale puse în funcțiune;
 • modificarea termenului de depunere a declarației informative privind beneficiarii bunurilor/serviciilor/sponsorizărilor. Se corelează cu termenul de depunere a declarației de impozit pentru trimestrul IV, reglementat de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative;
 • clarificarea valorii impozitului asupra căruia se aplică reducerea de impozit reglementatăde OUG nr. 153/2020;

(4) Impozitul pe venit și contribuții sociale obligatorii

Noutatile sunt:

 • Scade plafonul până la care se acordă facilitățile fiscale în domeniul construcțiilor, sectorul agricol și în industria alimentară, respectiv de la 30.000 lei lunar la 10.000 lei lunar, inclusiv. Pentru partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu se aplică facilitățile fiscale.
 • Se modifica plafonul până la care contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, respectiv de la 100.000 euro la 25.000 euro.
 • Se revizuieste modul de calcul al cifrei de afaceri privind acordarea facilităților fiscale în sectorul construcții. Astfel, raportarea are în vedere doar informații/date din anul curent.  Se are în vedere principiul conform căruia facilitățile fiscale se acordă în perioada în care se realizează efectiv activitățile menționate la codurile CAEN precizate în actul normativ, urmărindu-se ca salariații care contribuie în perioada de raportare într-un procent semnificativ la realizarea a minim 80% din cifra de afaceri totală reprezentând activități de construcții să beneficieze de scutiri, respectiv calculul să fie realizat în timp real și nu având la bază date istorice.
 • În cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor se propune introducerea unui plafon lunar de venit neimpozabil și care nu se cuprinde în bazele de calcul ale contribuțiilor sociale obligatorii, de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. Plafonul va include o serie de beneficii printre care: indemnizatia de mobilitate, delegare/detasare, cazarea și contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit, contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, contribuţiile la un fond de pensii facultative, primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, sumele acordate angajaţilor care desfăşoară activităţi în regim de telemuncă pentru susţinerea cheltuielilor cu utilităţile etc. Pentru partea care depășește plafonul neimpozabil lunar de 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, se datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii.
 • Se revizuieste sistemul de acordare a deducerilor personale. Deducerea personală de bază se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe ţară. Se introduce, cu anumite conditii, deducerea personală suplimentară pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani si parinti, pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 de ani.
 • Pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, altele decât veniturile din arendă și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, stabilirea venitului impozabil se va face la nivelul venitului brut (se elimina cota forfetara de cheltuieli de 40%).
 • Se propune modificarea cotei de impozitare în cazul veniturilor realizate de persoanele fizice rezidente, sub formă de dividende, inclusiv câştigul obţinut ca urmare a deţinerii de titluri de participare definite de legislaţia în materie la organisme de plasament colectiv, de la 5% la 8% din suma acestora.
 • În cazul veniturilor obținute din jocuri de noroc, se propune menținerea modalității de determinare a impozitului pe venit prin aplicarea unui barem de impunere cu tranșe de venit asupra fiecărui venit brut, cu cote de impunere cuprinse între 10% și 40%. Totodată, baremul de impunere propus cuprinde și modificarea tranșelor de venit.
 • Se schimba modul de impozitare a contractelor part-time. Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate va fi salariul minim brut pe țară garantat în plată, pentru veniturile realizate în baza contractelor individuale de muncă cu normă întreagă sau cu timp partial al căror nivel este sub acest nivel. Astfel, venitul luat în calcul va fi salariul minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţiile și nu venitul realizat de salariat. Vor fi si exceptii. Masura urmareste descurajarea angajatorilor, care în încercarea de a reduce sarcina fiscală, încheie contracte de muncă cu timp parțial în situații în care activitatea desfășurată ar presupune un program normal de muncă.
 • La calculul contribuţiei de asigurări sociale se vor utiliza doua plafoane în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente venituri și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri. Astfel, se propune modificarea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, daca valoare cumulată a acestor venituri este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a Declaraţiei unice. Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât:

– nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe ţară;

– nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate de peste 24 salarii minime brute pe ţară.

 • La calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se vor utiliza trei plafoane. Acestea se vor aplica persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din asocierea cu o persoană juridică, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, venituri din investiţii și venituri din alte surse, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a Declaraţiei unice. Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă:

– nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 și 12 salarii minime brute pe ţară;

– nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe ţară;

– nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate de peste 24 salarii minime brute pe ţară.

(5) Taxa pe valoarea adăugată

 • Începând cu data de 1 ianuarie 2023, se exclud din sfera de aplicare a facilității cotei reduse de TVA de 9%, pe lângă excepția prevăzută deja pentru băuturi alcoolice, și băuturile nealcoolice care se încadrează la codul NC 2202 10 00 și 2202 99, respectiv a băuturilor nealcoolice care conțin adaos de zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate. Această măsură are în vedere descurajarea consumul de băuturi racoritoare îndulcite cu zahăr, băuturi energizante etc., cu impact important asupra sănătăţii consumatorilor.
 • Începând cu data de 1 ianuarie 2023, se va aplica aceeași cotă de TVA, respectiv cotă redusă de 9%, atât pentru livrarea de alimente, inclusiv băuturi (cu excepția băuturilor alcoolice și a celor nealcoolice care conțin adaos de zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate), destinate consumului uman şi animal, cât și pentru serviciile de restaurant şi de catering și pentru activitățile de cazare hotelieră.
 • Se propune introducerea unei prevederi care să reglementeze faptul că pentru livrările de lemn de foc de la art. 291 alin. (3) lit. m) și n) din Codul fiscal cota redusă de TVA de 5% se aplică până la data de 31 decembrie 2029
 • În ceea ce privește livrările de îngrășăminte chimice și pesticide chimice, care în prezent sunt prevăzute la art. 291 alin. (2) lit. h) din Codul fiscal, se propune modificarea acestor prevederi, în sensul excluderii respectivelor produse chimice din cadrul acestei reglementări, concomitent cu introducerea unor prevederi noi, distincte prin care aceste produse chimice de tipul celor utilizate în mod normal în producția agricolă să beneficieze temporar, respectiv până la data de 31 decembrie 2031 inclusiv, de facilitatea cotei reduse de TVA de 9%.
 • Se propune ca, începând cu data de 1 ianuarie 2023, să se restrângă sfera de aplicarea a cotei reduse de TVA de 5% pentru livrarea de locuințe către persoane fizice, ca parte a politicii sociale, în sensul în care persoanele fizice să beneficieze de această facilitate o singură dată, respectiv să achiziționeze, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuinţă a cărei valoare nu depăşeşte suma de 000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%.
 • Persoanele fizice care au încheiat acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziția de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, anterior datei de 1 ianuarie 2023, vor beneficia de aplicarea cotei reduse de TVA în anul 2023 în condițiile legale în vigoare la data încheierii acestor acte.

(6) Accize și alte taxe speciale

 • Începând cu 1 august 2022, se propune creșterea nivelului accizei totale pentru țigarete, de la 563,97 lei/1.000 țigarete la 594,97 lei/1.000 țigarete, precum și adoptarea unui nou calendar de creștere graduală a nivelului accizei totale pentru țigarete. procentul legal al accizei ad valorem aplicat asupra preţului de vânzare cu amănuntul al ţigaretelor eliberate pentru consum, se propune diminuarea acestuia cu un punct procentual pe an, începând cu 1 august 2022, astfel că acesta va fi de 10% în anul 2025.
 • Accizele pentru alcool și băuturi alcoolice se vor majora începând cu 1 august 2022, având în vedere că pentru aceste produse nu au mai fost actualizate de la rescrierea Codului fiscal.
 • Se introduc noi reguli privind referintele de actualizare periodica a accizelor.

(7) Impozite și taxe locale

 • Se va elimina sintagmei ”clădire cu destinație mixtă”, pentru simplificarea modului de calcul al impozitului pe clădiri.
 • Se propune un nou mod de calcul a valorii impozabile pentru clădirile rezidențiale si nerezidentiale.
 • Se modifica limitele minime ale cotelor de impozitare și anume: la clădiri rezidențiale cotele vor fi de 0,1% – 0,2% iar la clădirile nerezidențiale cotele vor fi de 1% – 1,3%.
 • Se aduc clarificări privind modalitatea de calcul a impozitului pe teren înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință curți construcții prin scăderea de la impozitare a suprafețelor acoperite de clădiri.
 • Se modifica modul de calcul pentru impozitul/taxa pe terenul amplasat în extravilan.
 • Autoritățile publice locale, la propunerea autorităţii executive, pot majora sau diminua nivelul impozitelor și taxelor locale cu până la 50%.

(8) Impozitul specific unor activități

 • Se propune abrogarea, începând cu data de 1 august 2022, a prevederilor Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi;
 • Persoanele care au datorat impozit specific unor activități, vor fi obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, indiferent de îndeplinirea condițiilor de aplicare a acestui sistem de impunere și/sau a impozitului pe profit pentru veniturile realizate din alte activități decât cele corespunzătoare codurilor CAEN specifice.
 • De asemenea, au fost stabilite reguli tranzitorii pentru impozitele datorate în cursul anului 2022.

Proiectul pus în dezbatere publica îl puteți consulta pe site-ul Ministerului de Finanțe aici: Proiect MF

Pentru informații suplimentare și consultanta de specialitate ne puteți scrie aici: Contactează Contapro

Hai in Academia Contapro!